549

قابل توجه دانشجویان درس اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات استاد بهرامی

قابل توجه دانشجویان درس اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات استاد بهرامی

دانشجویان درس اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات، لطفا هر سه جزوء درسی را دانلود نمایید.

جزوء درسی اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات  دانلود۱  ،  دانلود ۲  ، دانلود ۳ 

اشتراک گذاری این مقاله