آموزش

عدم تشکیل کلاسهای استاد فرزام

عدم تشکیل کلاسهای استاد فرزام

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد فرزام امروز مورخ 1401/09/08 برگزار نمی گردد.همچنین جلسه جبرانی درس آمار و احتمال روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 ساعت 13:30 میباشد....

عدم تشکیل کلاس درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده

عدم تشکیل کلاس درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده امروز مورخ 1401/09/08 برگزار نمی گردد،همچنین جبرانی آن روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 ساعت 14:00 الی 17:00 میباشد....