ادمین, نویسنده در مرکز علمی کاربردی داده پردازی ایران