کلاس درس كانال و ابزارهاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك و سیستمهای پرداخت الکترونیک استاد احمدزاده

کلاس درس كانال و ابزارهاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك و سیستمهای پرداخت الکترونیک استاد احمدزاده

کلاس درس كانال و ابزارهاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك و سیستمهای پرداخت الکترونیک استاد احمدزاده امروز مورخ 1400/10/08 ساعت 19:00 الی 21:30 در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله