549

کلاس جبرانی دروس روز پنجشنبه استاد میرزایی

کلاس جبرانی دروس روز پنجشنبه استاد میرزایی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی استاد میرزایی به شرح ذیل میباشد:

درس کارگاه لینوکس (دانشجویانی که روز پنجشنبه ۱۰-۸ کلاس داشته اند) روز یکشنبه مورخ ۱۳ اسفند ساعت ۱۸-۱۶ کلاس جبرانی دارند.

درس کارگاه لینوکس (دانشجویانی که روز پنجشنبه ۲۰-۱۸ کلاس داشته اند) روز یکشنبه مورخ ۱۳ اسفند ساعت 

۲۰-۱۸ کلاس جبرانی دارند.

کلاس جبرانی درس معماری و طراحی شبکه های رایانه ای روز پنجشنبه مورخ ۱۷ اسفند ساعت ۱۴-۱۲

کلاس جبرانی درس کارگاه کامپیوتر ۲ روز یکشنبه مورخ ۲۰ اسفند ساعت ۱۸-۱۶

کلاس جبرانی درس خدمات الکترونیک روز یکشنبه مورخ ۲۰ اسفند ساعت ۲۰-۱۸

اشتراک گذاری این مقاله