549

کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی برای دانشجویان ترم یک و گروه پنجشنبه ها ساعت ۱۲ الی ۱۴ استاد توفیقی

کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی برای دانشجویان ترم یک و گروه پنجشنبه ها ساعت ۱۲ الی ۱۴ استاد توفیقی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی برای دانشجویان ترم یک و گروه پنجشنبه ها ساعت ۱۲ الی ۱۴ استاد توفیقی روز

 سه شنبه مورخ ۱خرداد ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله