کلاس جبرانی درس حقوق بانکی استاد اختری

کلاس جبرانی درس حقوق بانکی استاد اختری

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس حقوق بانکی روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 ساعت 17:00 الی 20:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله