549

خانم اله مرادی

مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات
داخلی ۱۲۲

خانم رضائی

مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب
داخلی ۱۰۳

خانم قلندری

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده
داخلی ۱۰۹

آقای پوررمضانی

کاردانی حرفه ای امور بانکی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار
کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک
داخلی ۱۲۵