ریاست

جناب آقای ترحمی

ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
داخلی: 110-111

جناب آقای برقعی

مدیر حراست
داخلی

سرکار خانم طالب پور

دفتر ریاست و دبیر خانه
داخلی 110

سرکار خانم نعمتی جم

دفتر ریاست و دبیر خانه
داخلی 111

آموزشی و پژوهشی

جناب آقای صفوی

معاونت آموزشی و پژوهشی
داخلی 129

جناب آقای پوررمضانی

کارشناس آموزش
داخلی 125

جناب آقای جمشیدی

مدیر واحد خدمات آموزشی
داخلی 124

جناب اقای رجبی

کارشناس آموزش
داخلی 131

سرکار خانم مطلبی

مسئول فارغ التحصیلان
داخلی 132

سرکار خانم رضائی

کارشناس آموزش
داخلی 103

سرکار خانم اله مرادی

کارشناس آموزش
داخلی 122

سرکار خانم قلندری

کارشناس آموزش
داخلی 109

خدمات دانشجویی و پشتیبانی

جناب اقای عظیمی

مدیر واحد خدمات دانشجویی
داخلی 118

سرکار خانم رستمی

پشتیبانی

جناب اقای اخلاقی

کارشناس امور فرهنگی
داخلی 123

سرکار خانم قربانی

پشتیبانی​

جناب اقای شیرازی

کارشناس خدمات دانشجویی
داخلی 116

جناب آقای نویدی

پشتیبانی​

مرکز کامپیوتر

مالی

جناب آقای نصر الهی

مسئول مرکز کامپیوتر
داخلی126

سرکار خانم فراهانی

کارشناس مالی
داخلی120