549

پرداخت انتخاب واحد

پرداخت انتخاب واحد

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند با توجه به تغییرات انتخاب واحد، می بایست تا قبل از پایان فروردین با مراجعه به سامانه هم آوا نسبت به پرداخت اولیه جهت تثبیت دروس اقدام نمایید.

در صورت عدم پرداخت و تثبیت انتخاب واحد، مسئولیت هر گونه حذف انتخاب واحد با شخص دانشجو می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله