549
فرایند نظام وظیفه دانلود 
درخواست معافیت تحصیلی دانلود 
مقررات شرکت در دوره کاردانی کلیک کنید
مقررات شرکت در دوره کارشناسی ناپیوستهکلیک کنید
 فیلم آموزشی ثبت نام در سامانه معافیت تحصیلی ویژه دانشجویان کلیک کنید
معافیت تحصیلی خارج از کشور کلیک کنید
سامانه معافیت تحصیلی کلیک کنید 
فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافیکلیک کنید 
سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاه ها کلیک کنید