فرایند نظام وظیفه دانلود 
درخواست معافیت تحصیلی دانلود 
مقررات شرکت در دوره کاردانی کلیک کنید
مقررات شرکت در دوره کارشناسی ناپیوستهکلیک کنید
 فیلم آموزشی ثبت نام در سامانه معافیت تحصیلی ویژه دانشجویان کلیک کنید
معافیت تحصیلی خارج از کشور کلیک کنید
سامانه معافیت تحصیلی کلیک کنید 
فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافیکلیک کنید 
سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاه ها کلیک کنید