549

نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

با عنایت به اولویت صحت و سلامتی دانشجویان و همکاران محترم  و با هماهنگی ستاد استانی آموزش عالی، امتحانات واحد های نظری و بخش نظری واحد های نظری-عملی به صورت مجازی و امتحانات واحد های عملی و بخش عملی واحد های نظری-عملی با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله