549
سید امید صفوی

معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت داده پردازی ایران
پست الکترونیکی: Safavi.O@DPI.IR
داخلی: ۱۲۹

ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز