549

مسابقات ورزشی

مسابقات ورزشی

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام در رشته های فوتبال دستی(تیم دونفره) دارت و شطرنج

نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و کد ملی را به کانال به آدرس

https://t.me/dpicollege_university ارسال نمایند.

 

زمان ثبت نام:۸ آذر الی۱۴ آذر ۱۴۰۲

زمان مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله