549

مراحل و زمان انجام کارورزی ترم ۴۰۲۲

مراحل و زمان انجام کارورزی ترم ۴۰۲۲

مراحل و زمان انجام کارورزی ترم ۴۰۲۲

دریافت فرم: دانلود 

در ابتدای ترم

۱-تکمیل اطلاعات خواسته شده در کاربرگ (۱-۲۱۳) به صورت تایپ شده

۲- مهر و امضا فرم کاربرگ توسط دانشگاه

۳- دریافت فرم فوق و تحویل به محل کارورزی

در طول ترم

۱-تکمیل فرم های گزارش هفتگی به تعداد هفته هایی که در محیط کارورزی حضور داشته به همراه مهر و امضا

۲- تکمیل فرم های گزارش ماهانه به تعداد ماه های کارورزی به همراه مهر و امضا

۳- تکمیل برگه ارزیابی مربی توسط مربی محل کارآموزی به همراه مهر و امضا

۴- تکمیل قسمت بالایی برگه ارزیابی مدرس توسط دانشجو و سایر قسمتها توسط مدرس

۵- تکمیل قسمت بالایی فرم ارزیابی نهایی توسط دانشجو

در پایان ترم (تا قبل از شروع امتحانات)

۱-_تحویل تمامی فرم های ذکر شده تا قبل از شروع امتحانات ترم جاری به همراه گزارشی که شامل مواردی است که هر ترم استاد مربوطه اعلام می نمایند.

گزارش کارورزی مربوط به نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شامل:

۱-نمودار سازمانی محل کارآموزی

۲- جدول SWOT سازمان محل کارآموزی

۳- سه استاندارد ISO مرتبط به سازمان محل کارآموزی

۴- معرفی کاربرد هوش مصنوعی در محل کارآموزی (اگر استفاده نمی شود پیشنهاد خودتان نوشته شود)

۵- معرفی کاربرد اینترنت اشیا در محل کارآموزی (اگر استفاده نمی شود پیشنهاد خودتان نوشته شود)

۶- معرفی یک ابزار AI در رابطه با کار محل کارآموزی

۷-معرفی Trend حرفه سازمان محل کارآموزی تا سال ۲۰۳۰

 

 

اشتراک گذاری این مقاله