549

کاردانی

کارشناسی

 

نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دانلود

دانلود

نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰دانلود
نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰دانلود
نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹دانلود
نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹دانلود
نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸دانلود
نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱دانلود
نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰دانلود
نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰دانلود
نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹دانلود
نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹دانلود
نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸دانلود

تمامی دانشجویانی که در لیست اکسل هستند هر چه سریعتر نسبت به رفع نواقص اعلام شده به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.