کاردانی

کارشناسی

 

نیمسال اول 1402-1401

دانلود

دانلود

نیمسال دوم 1401-1400دانلود
نیمسال اول 1401-1400دانلود
نیمسال دوم 1400-1399دانلود
نیمسال اول 1400-1399دانلود
نیمسال دوم 1399-1398دانلود
نیمسال اول 1402-1401دانلود
نیمسال دوم 1401-1400دانلود
نیمسال اول 1401-1400دانلود
نیمسال دوم 1400-1399دانلود
نیمسال اول 1400-1399دانلود
نیمسال دوم 1399-1398دانلود

تمامی دانشجویانی که در لیست اکسل هستند هر چه سریعتر نسبت به رفع نواقص اعلام شده به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.