549

کلاس جبرانى درس پیاده سازى مدل هاى تجارت الکترونیکى استاد رفیعى

کلاس جبرانى درس پیاده سازى مدل هاى تجارت الکترونیکى استاد رفیعى

کلاس جبرانى درس پیاده سازى مدل هاى تجارت الکترونیکى استاد رفیعى فردا مورخ ١۴٠١/٠٣/١٣ ساعت ١٠:٠٠ به صورت آنلاین برگزار مى گردد

اشتراک گذاری این مقاله