549

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند، طی روز های ۲۰ بهمن(کاردانی ها)و ۲۱ بهمن(کارشناسی ها) می توانند انتخاب واحد نمایند.

برای دانشجویی که انتخاب واحد نداشته باشد، مرکز نیز دسترسی نخواهد داشت.

اشتراک گذاری این مقاله