قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند، طی روز های 20 بهمن(کاردانی ها)و 21 بهمن(کارشناسی ها) می توانند انتخاب واحد نمایند.

برای دانشجویی که انتخاب واحد نداشته باشد، مرکز نیز دسترسی نخواهد داشت.

اشتراک گذاری این مقاله