549

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

دانشجویانی که درس کاربینی را در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را اخذ نموده اند برای ارائه در رابطه با تمامی موضوع های ذیل میتوانند در تاریخ های ذیل به آموزش مراجعه کنند.

چهارشنبه ۲۳ خرداد از ساعت ۹ الی ۱۲ و ساعت ۱۴ الی ۱۶

از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۳۰ خرداد از ساعت ۱۰ الی ۱۲

از مورخ ۲ تیر لغایت ۶ تیر از ساعت ۱۰ الی ۱۲

شنبه مورخ ۹ تیر از ساعت ۹ الی ۱۲

موضوعات:

Big Data

Integration

Advanced Robotics

Added ManuFacturing

Artificial Intelligence

Augmented Reality
Internet of Things

Cyber Security

Simulation

Cloud Computing

اشتراک گذاری این مقاله