قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی

نمرات دانشجویانی که فایل ارائه خود را تحویل داده اند در سامانه هم آوا ثبت شده است در صورتی که فایل تحویل داده شده و نمره ای ثبت نگردیده،حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 به آموزش اطلاع دهید،در غیراینصورت غیبت ثبت خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده خود دانشجو می باشد. سایر دانشجویانی که ارائه خود را تحویل نداده اند حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 فرصت دارند،در غیر اینصورت برای آنها نیز غیبت ثبت خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله