قابل توجه دانشجویان درس کاربینی مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان درس کاربینی مقطع کارشناسی

به اطلاع دانشجویان می رساند برای درس کاربینی تحقیقی شامل موارد ذیل حداکثر تا تاریخ 1401/10/24 به آموزش تحویل دهید.

1-Internet of things (IOT)

2-Internet of behaviors (IOB)

3- Internet of human (IOH)

4-اقتصاد بر اساس توکن Token economy

5- مالکیت فکری دیجیتال Digital intelletual prorpety

مطالب شامل توضیحات کامل و یک مثال کاربردی برای هر یک کدام باشد

اشتراک گذاری این مقاله