549

قابل توجه دانشجویان درس وصول مطالبات

قابل توجه دانشجویان درس وصول مطالبات

دانشجویانی که درس وصول مطالبات را در ترم جاری اخذ نموده اند، لطفا برای گرفتن جزوء با آموزش هماهنگ کنند.

اشتراک گذاری این مقاله