قابل توجه دانشجویان درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک استاد بهرامی

قابل توجه دانشجویان درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک استاد بهرامی

دانشجویان درس نرم افزارهای کاربردی شعب بانک، لطفا هر دو جزوء درسی را دانلود نمایید.

جزوء درسی نرم افزارهای کاربردی شعب بانک  دانلود 1 ، دانلود 2 

اشتراک گذاری این مقاله