قابل توجه دانشجویان درس سیستم عامل مدیریت شبکه و کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه استاد قادری

قابل توجه دانشجویان درس سیستم عامل مدیریت شبکه و کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه استاد قادری

دانشجویان درس سیستم عامل مدیریت شبکه و کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه استاد قادری، الزامیست روز پنجشنبه مورخ 1401/02/08 ساعت 16:00 جهت جلسه توجیهی در دانشکده حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری این مقاله