549

فایل نهایی برنامه امتحانات

فایل نهایی برنامه امتحانات

به اطلاع دانشجویان می رساند فایل نهایی برنامه امتحانات را مجدد دانلود نموده و با توجه به انتخاب واحد خود با در دست داشتن پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون حاضر شوید.

فایل نهایی برنامه امتحانات: دانلود

اشتراک گذاری این مقاله