549

عدم تشکیل کلاس های ساعت ۱۴ به بعد استاد صفوی درسهای(طراحی واسط کاربری ،سامانه مدیریت محتوا، کنترل پروژه)

عدم تشکیل کلاس های ساعت ۱۴ به بعد استاد صفوی درسهای(طراحی واسط کاربری ،سامانه مدیریت محتوا، کنترل پروژه)

عدم تشکیل کلاس های ساعت ۱۴ به بعد استاد صفوی درسهای(طراحی واسط کاربری ،سامانه مدیریت محتوا، کنترل پروژه)

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای ساعت ۱۴ به بعد استاد صفوی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله