عدم تشکیل کلاس های استاد سمیه سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاس های استاد سمیه سلطان باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد سمیه سلطان باغشاهی روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12 نشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله