عدم تشکیل کلاس درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری استاد شکوهی

عدم تشکیل کلاس درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری استاد شکوهی

کلاس درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری استاد شکوهی امروز سه شنبه مورخ 1401/04/28 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله