549

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت بازاریابی خدمات ساعت ۸ استاد سیرتی

عدم تشکیل کلاس درس مدیریت بازاریابی خدمات ساعت ۸ استاد سیرتی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مدیریت بازاریابی خدمات ساعت ۸ استاد سیرتی

 امروز مورخ ۱۷  اسفند برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله