عدم تشکیل کلاس درس مدار منطقی

عدم تشکیل کلاس درس مدار منطقی

درس مدار منطقی روز پنج شنبه مورخ 1401/02/01 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله