عدم تشکیل کلاسهای درس زبان تخصصی اینترنت و زبان تخصصی شبکه های کامپیوتری استاد عبدی راد

عدم تشکیل کلاسهای درس زبان تخصصی اینترنت و زبان تخصصی شبکه های کامپیوتری استاد عبدی راد

کلاسهای درس زبان تخصصی اینترنت و زبان تخصصی شبکه های کامپیوتری استاد عبدی راد روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله