عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

عدم تشکیل کلاسهای استاد نوروزیان

کلاسهای استاد نوروزیان روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله