عدم تشکیل کلاسهای استاد لیلا سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاسهای استاد لیلا سلطان باغشاهی

تمامی کلاسهای  استاد لیلا سلطان باغشاهی روز پنجشنبه مورخ 1401/08/05 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله