549

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد صفوی  

روز یکشنبه مورخ  ۱۲ آذر 

روز دوشنبه مورخ  ۱۳ آذر 

روز سه شنبه مورخ  ۱۴ آذر

روز چهارشنبه مورخ ۱۵ آذر

 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله