549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه سلطان باغشاهی

تمامی کلاسهای  استاد سمیه سلطان باغشاهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله