عدم تشکیل کلاسهای استاد رمضانی

عدم تشکیل کلاسهای استاد رمضانی

تمامی کلاسهای استاد رمضانی روز سه شنبه مورخ 1401/08/03 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله