عدم تشکیل کلاسهای استاد اختری

عدم تشکیل کلاسهای استاد اختری

تمامی کلاسهای استاد اختری روز پنجشنبه مورخ 1401/08/12 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله