عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

کلاسهای استاد اجتهادی روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله