عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

تمامی کلاسهای استاد اجتهادی امروز مورخ 1401/08/24 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله