عدم تشکیل درس نرم افزارهای کاربردی شبکه استاد صفوی

عدم تشکیل درس نرم افزارهای کاربردی شبکه استاد صفوی

کلاس درس نرم افزارهای کاربردی شبکه استاد صفوی امروز دوشنبه مورخ 1401/06/28 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله