549

ساعت برگزاری امتحانات

ساعت برگزاری امتحانات

به اطلاع دانشجویان می رساند ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم به جز درس(تربیت بدنی و ورزش) ساعت ۸:۳۰ میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله