رضا ترحمی

ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت داده پردازی ایران
پست الکترونیک: Tarahomi.R@DPI.IR
داخلی 110-111

ارتباط مستقیم با ریاست مرکز