549

درس پروژه

درس پروژه

قابل توجه دانشجویان نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ درس پروژه، اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد را از فایل پیوست انتخاب کرده و با استاد پروژه هماهنگ کنید، فرم ثبت نام پروژه را دانلود کرده و پس از تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده به تایید و امضا استاد پروژه رسانده و به خانم مرادی تحویل دهید. فایل آیین نگارش پروژه اعلام شده را دانلود کرده و از ابتدای شروع پروژه، مستندات را مطابق با دستورالعمل انجام دهید. فایل های اعلامی در قسمت امور پژوهشی – پروژه، قابل دسترسی می باشد.

لیست پروژه های اعلامی      دانلود

اشتراک گذاری این مقاله