549

درس پروژه

درس پروژه

دانشجویان درس پروژه، اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد را انتخاب کرده و با استاد پروژه هماهنگ کنید، فرم ثبت نام پروژه را دانلود کرده و پس از تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده به تایید و امضا استاد پروژه رسانده و به خانم اله مرادی تحویل دهید. فایل آیین نگارش پروژه اعلام شده را دانلود کرده و از ابتدای شروع پروژه، مستندات را مطابق با دستورالعمل انجام دهید.

لیست پروژه های اعلامی اساتید نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱  دانلود

اشتراک گذاری این مقاله