درس اصول و تنظیم کنترل بودجه در موسسات خدماتی و بازرگانی

درس اصول و تنظیم کنترل بودجه در موسسات خدماتی و بازرگانی

به اطلاع دانشجویان درس اصول و تنظیم کنترل بودجه در موسسات خدماتی و بازرگانی می رساند کلاس از تاریخ 1401/08/01در روزهای پنج شنبه ساعت 15:30 الی 17:00 با استاد محمد حسینی تشکیل خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله