549

دانشجویان درس کارورزی نیمسال مهر ۱۴۰۰

دانشجویان درس کارورزی نیمسال مهر ۱۴۰۰

دانشجویان محترم فرم های کارورزی را از فایل پیوست دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(۱-۲۱۳)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( ۲ نسخه تایپ شده) و فرم های گزارش هفتگی و ماهانه را به تعداد هفته ها و ماهها (جمع ۲۴۰ ساعت) تکمیل نموده و پس از مهر و امضا محل کارآموزی به علاوه یک گزارش که شامل ۱-معرفی محل کارآموزی ۲-چارت سازمانی محل کارآموزی ۳-شرح فعالیت های محل کارآموزی ۴-جدول swot محل کارآموزی ۵-معرفی حداقل سه استاندارد ISO مرتبط با وظایف سازمانی و کارهای محل کارآموزی ۶-پیشنهاد راهکار استفاده از اینترنت اشیا در کارهای راهبردی محل کارآموزی و گواهی پایان دوره کارورزی تهیه کنید.

karvarzii

اشتراک گذاری این مقاله