دانشجویان درس کارورزی نیمسال مهر 1400

دانشجویان درس کارورزی نیمسال مهر 1400

دانشجویان محترم فرم های کارورزی را از فایل پیوست دانلود نموده در ابتدا کاربرگ(1-213)معرفی به کارورزی را تکمیل و جهت مهر و امضا به مرکز تحویل دهید( 2 نسخه تایپ شده) و فرم های گزارش هفتگی و ماهانه را به تعداد هفته ها و ماهها (جمع 240 ساعت) تکمیل نموده و پس از مهر و امضا محل کارآموزی به علاوه یک گزارش که شامل 1-معرفی محل کارآموزی 2-چارت سازمانی محل کارآموزی 3-شرح فعالیت های محل کارآموزی 4-جدول swot محل کارآموزی 5-معرفی حداقل سه استاندارد ISO مرتبط با وظایف سازمانی و کارهای محل کارآموزی 6-پیشنهاد راهکار استفاده از اینترنت اشیا در کارهای راهبردی محل کارآموزی و گواهی پایان دوره کارورزی تهیه کنید.

karvarzii

اشتراک گذاری این مقاله