549

دانشجویان درس پروژه

دانشجویان درس پروژه

اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد از فایل پیوست انتخاب کرده، فرم ثبت نام پروژه را از قسمت امور پژوهشی گرفته و پس از تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده به تایید و امضا استاد پروژه رسانده و به خانم اله مرادی تحویل دهید. فایل آیین نگارش پروژه اعلام شده را دانلود کرده و از ابتدای شروع پروژه، مستندات را مطابق با دستورالعمل انجام دهید.

فایل پیوست    دانلود

اشتراک گذاری این مقاله