549

دانشجویان درس پروژه

دانشجویان درس پروژه

به اطلاع دانشجویان درس پروژه نیمسال بهمن ۱۴۰۱-۱۴۰۲می رساند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ مهلت دارند تاییدیه نهایی از استاد مربوطه را دریافت نموده، فرم گواهی اتمام پروژه را تکمیل نمایند و برای تعیین وقت دفاع پروژه به آموزش مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله