دانشجویان درس پروژه نیمسال بهمن1400

دانشجویان درس پروژه نیمسال بهمن1400

دانشجویان درس پروژه، اعضای گروه و عنوان مورد نظر خود را که هماهنگ با رشته تحصیلی خود باشد از فایل پیوست انتخاب کرده با استاد پروژه هماهنگ کنید، فرم ثبت نام پروژه را از قسمت امور پژوهشی گرفته و پس از تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده به تایید و امضا استاد پروژه رسانده و به خانم اله مرادی تحویل دهید. فایل آیین نگارش پروژه اعلام شده را دانلود کرده و از ابتدای شروع پروژه، مستندات را مطابق با دستورالعمل انجام دهید.

دانلود

اشتراک گذاری این مقاله