طبقه ششم

مسئول دفتر ریاست
داخلی 110

دبیرخانه
داخلی 110-111

طبقه پنجم

مدیر واحد خدمات دانشجویی
داخلی 118

طبقه سوم

مسئول مرکز کامپیوتر
داخلی126

امور فرهنگی
داخلی120

طبقه دوم

معاونت آموزشی و پژوهشی
داخلی 129

نظام وظیفه
داخلی 125

مدیر واحد خدمات آموزشی
داخلی 124

آزمون معرفی به استاد
داخلی 131

امور اساتید
داخلی

مسئول فارغ التحصیلان
داخلی 132

برگزاری کلاس آنلاین
داخلی 103

کارشناس پژوهش
داخلی

کارشناس مالی
داخلی 120

تاییدیه تحصیلی دیپلم
داخلی 125

حیاط

نگهبانی
داخلی 130

زیر همکف

کتابخانه
داخلی122