549

طبقه ششم

مسئول دفتر ریاست
داخلی ۱۱۰

دبیرخانه
داخلی ۱۱۰-۱۱۱

مسئول واحد خدمات دانشجویی و امور فرهنگی
داخلی ۱۱۵

طبقه سوم

مسئول مرکز کامپیوتر
داخلی۱۲۶

امور فرهنگی
داخلی۱۲۰

طبقه دوم

معاونت آموزشی و پژوهشی
داخلی ۱۲۹

نظام وظیفه
داخلی ۱۲۵

مسئول فارغ التحصیلان
داخلی ۱۳۲

امور اساتید
داخلی ۱۰۳

کارشناس مالی
داخلی ۱۲۰

تاییدیه تحصیلی دیپلم
داخلی ۱۲۵

حیاط

نگهبانی
داخلی ۱۳۰

زیر همکف

کتابخانه
داخلی۱۲۲